Formularz reklamacyjny

Zbigniew Spychała e-dyplomy

ul. Warszawska 106A/22

05-300 Mińsk Mazowiecki

Magazyn. ul. dra Jana Huberta 95

…………………………., dnia ……………………………………………

 

 

Imię i nazwisko Klienta(-ów):

 

 

 

..........................................................................

Adres Klienta (-ów)

 

 

 

..........................................................................

 

Reklamacja towaruNiniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………….

towar:  ...................................................................................................................................

jest niezgodny z umową.
Niezgodność towaru z umową polega na:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Niezgodność towaru z umową została stwierdzona w dniu ..................................................... .

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta żądam: 

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ................................. (słownie: …………………………………………………………………

 ...................................................................................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ........................................................................................................ / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie  art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …...................................................................... ...................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie  art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

 

Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. 

 

Z poważaniem

 

..................................... 

* niepotrzebne skreślić