Formularz odstąpienia od umowy

……………………………, dnia…………….

………………………………….......

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………………………..

………………………………………………………..…

   Adres zamieszkania

 

e-dyplomy Zbigniew Spychała

Warszawska 106A/22

 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225)[1]

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ …………..

zawartej dnia......................................................w..................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

na konto nr..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

 

Zwracam ......................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

 

                                                                                                    ……………………………………….

                                                                                                 podpis Konsumenta[1] Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

Zbigniew Spychała e-dyplomy
ul. Warszawska 106A/22
05-300 Mińsk Mazowiecki
email: e-dyplomy@e-dyplomy.pl
tel.: +48 25 7596560

....................................., dnia .....................................


Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

.......................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

.......................................................................................................................

 

                                                   

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................

Z poważaniem


.....................................